Vad är polyamori? (Allt om polygami och att vara polyamorös)


Många förknippar polygami med månggifte, men polyrelationer kan se ut på så många fler sätt än så. Vet du vad det innebär att vara polyamorös och hur man kan leva som poly i Sverige idag? Här tittar vi lite närmare på det viktigaste som handlar om att vara poly.

Kvinna och två män håller händer, polyamoröst förhållande utomhus

Vad betyder polyamorös?

När du är polyamorös har du förmågan att känna romantisk kärlek för mer än en person samtidigt. Som polyamorös kan du välja om du vill leva i polygami med flera olika partners, eller i monogami, där du bara har en partner i taget.

Det går såklart också att välja att leva ensam även om du är polyamorös. Du kan vara polyamorös om du är heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller har en annan sexuell läggning. Du kan även vara asexuell och polyamorös, eftersom det är möjligt att känna romantisk kärlek utan att ha längtan efter sexuell närhet.

Att vara polyamorös handlar inte om sexuell läggning, hur du väljer att leva eller organisera dina relationer. Istället handlar det just om förmågan att bli förälskad i och känna romantisk kärlek för flera personer samtidigt.

Flaggan för polyamori och vad den betyder

Polyamori flagga blå röd svart med pi-symbol

Flaggan som representerar polyamori består av ett blått, ett rött och ett svart fält. I mitten finns ett pi-tecken (den matematiska symbolen) i gul/guld.

Flaggans betydelse sägs vara:

  • Blått står för öppenhet och ärlighet mellan alla partners i ett polyförhållande.
  • Rött representerar kärleken och passionen i förhållandena.
  • Svart är en symbol för solidaritet med alla polyamorösa som är tvungna att dölja sin kärlek, till exempel på grund av samhällets syn på deras normbrytande kärlek.
  • Pi-tecknet är bokstaven p i det grekiska alfabetet, vilken givetvis står för Poly.
  • Guldfärgen symboliserar värde, som i ett högre värde på de känslomässiga band som finns i en polyrelation, bortom den fysiska attraktionen.

Den flaggan designades 1995 av den amerikanske konstnären Jim Evans. Den accepterades kort därefter som representation för stora delar av den polyamorösa gemenskapen.

Det finns dock de som tycker att flaggan borde uppdateras och att den inte är värdig att representera hela den globala gemenskapen som nu tillskriver sig polyamori som en del av sin identitet.

Vad är polygami?

Polygami betyder egentligen att du är gift med flera personer samtidigt. I Sverige är det inte tillåtet, men i vissa delar av världen är det möjligt. Framför allt handlar det då om att en man kan ha flera fruar på samma gång, något som hör samman med att det är patriarkala strukturer i religioner eller samhällen som utformat reglerna för månggifte.

Idag kan begreppet polygami även användas på ett annat sätt. Det kan fungera som en synonym för polyrelationer i största allmänhet. På samma sätt används ordet monogami idag inte bara för tvåsamhet inom ett äktenskap. Det kan också stå för två personer som valt att leva tillsammans och bara ha en kärleks- och sexuell relation med varandra och inte med andra personer samtidigt.

Ett alternativt begrepp som går att använda istället för polygami är polyamori, som då kan innefatta alla olika sorters polyrelationer. Den termen är inte lika känd och inte förknippad med patriarkala månggiften, så den kan kännas enklare att använda på det sättet.

Nackdelen med begreppet polyamori är att det är ett ord som egentligen betyder att du har förmågan att känna romantisk kärlek för flera personer samtidigt, och inte definierar hur någon väljer att leva. En fördel med att använda begreppet polygami är att monogami är relativt etablerat även för tvåsamma relationer utan äktenskap, och att polygami då känns som ett logiskt ord för polyalternativet.

Eftersom både polygami och polyamori är ord som kan användas på olika sätt är det bäst att fråga vad personen menar om det inte framgår av sammanhanget.

Hur lever den som är polyamorös? (Hur funkar poly-förhållanden?)

När du är polyamorös kan du välja att leva på en mängd olika sätt. Du kan välja att leva i en monogam relation, där du bara har en kärleksrelation med en partner. Även om du är polyamorös och känner romantisk kärlek för flera personer samtidigt kan det vara vad som passar dig bäst.

Tre personer i polyamoröst förhållande

Eftersom normerna och förväntningarna är så tydliga med att man ”ska” leva i tvåsamhet kan det vara den relationsform som ger minst motstånd och reaktioner. Det kan göra att det är den form som fungerar bäst och som en polyamorös person trots allt väljer.

Det går också att leva ensam som polyamorös. Även om du blir kär i flera personer samtidigt är det inte säkert att någon av de andra är intresserade av dig eller vill ha en relation. Det är inte heller alla man känner romantisk kärlek för som man vill leva tillsammans med. Ibland finns det också andra skäl till att man väljer att leva ensam.

Många som är polyamorösa väljer att hitta en form av polyrelation som passar dem. Polyrelation är ett ord som används som ett paraplybegrepp och innefattar olika relationsformer. Det de har gemensamt är att de inte följer tvåsamhetsnormen, utan att du i en polyrelation har eller kan ha mer än en partner samtidigt.

Öppna förhållanden

Ett sätt att ha en polyrelation är ett leva i ett öppet förhållande. Då finns det en kärleksrelation som är den centrala, där två personer kan välja att leva tillsammans och dela ett vardagsliv. Samtidigt finns det då en överenskommelse om att det är okej att ha sexuella relationer med andra samtidigt.

Hur ett öppet förhållande ska se ut behöver definieras av personerna som har relationen. För vissa är det bara okej att ha kortvariga sexuella kontakter. Andra kan tycka att det är okej med sexuella och romantiska relationer vid sidan av, även när de sträcker sig över lång tid. Då kan det gränsa till ett polyamoröst förhållande.

De som lever i öppna förhållanden brukar ha en relation som ses som kärnrelationen eller den viktigaste relationen, och det andra är vid sidan av.  Det är inte alla som lever i ett öppet förhållande som definierar det som en polyrelation, även om de har sexuella relationer med flera personer samtidigt.

Polyamorösa förhållanden med primär partner

Att ha ett polyamoröst förhållande med en primär partner innebär också att en relation sätts i centrum och är den viktigaste för båda personerna. Samtidigt kan det finnas andra kärleks- och sexuella relationer parallellt med relationen till den primära partnern.

Swingers

Även när det kommer till swingers finns det en relation som är den viktiga, den som är den centrala för båda. För swingers finns det för det mesta väldigt tydliga regler, och det handlar om partnerbyten som till exempel kan ske inom en swingersklubb.

Det är då något som bara handlar om sex och det förväntas inte handla om kärlek. Därför är det inte heller alla swingers som ser det som att de lever i en polyrelation, även om de har sex med flera olika partners.

Relationsanarki

Eftersom tvåsamhetsnormen är så stark i vårt samhälle och vi lärt oss att det normala sättet att leva är med en enda partner, kan de relationsformer där en partner är den primära vara lättast för många som är polyamorösa.

Det kräver inte att man gör upp med alla sina föreställningar om vad det innebär att ha en partner eller leva i en kärleksrelation. Även om det finns flera relationer parallellt är den en som är den viktigaste och som räknas fullt ut.

Med relationsanarki finns det en ambition att hitta ett helt nytt sätt att organisera sina relationer, som inte bygger på att ha tvåsamhetsnormen i centrum. Tankarna bakom relationanarkin kommer från queerrörelsen och idéerna är rätt ideologiska.

Grundidén är att man ska sträva efter att undvika att ha förväntningar på och ramar för relationer, och då handlar det inte bara om romantiska eller sexuella relationer. Även till exempel vänskapsrelationer ingår. Det finns en tanke om att gränsen mellan en vänskapsrelation och en kärleksrelation bara är en social konstruktion som hänger samman med tvåsamhetsnormen.

På grund av normen om tvåsamhet har det blivit viktigt att skilja mellan de olika relationsformerna, men det behöver inte vara så. Inom relationsanarkin vill man istället sträva efter att varje relation ska hitta sin egen form och bli vad som passar just de två personerna bäst. Det finns också en tanke om att en relation inte kan ge en allt man behöver.

Då kan det handla både om kärlek, sex och andra saker, till exempel känslomässigt stöd, en fungerande vardag och så vidare. Ingen relation ses som den primära, utan flera kan vara lika viktiga, även om de innehåller olika saker.

Triader

Att leva i en triad liknar på många sätt en tvåsamhetsrelation, med skillnaden att det istället är tre personer som har en gemensam relation. I en triad kan det finnas olika överenskommelser, där det till exempel kan vara en öppen relation där det är okej att ha sex med personer som inte ingår i triaden.

Triaden kan också vara exklusiv, alltså att det förväntas att man inte har kärleksrelationer eller sexuella kontakter utanför tresamheten.

Kontrakt

Oavsett vad det är för sorts polyrelation är det viktigt att ha tydliga överenskommelser. I normativa tvåsamhetsrelationer finns det många oskrivna regler som den andra förväntas följa. Med polyrelationer behöver man själv formulera vad det är som gäller och vad som är okej.

Det är viktigt att komma överens om ifall det ska finnas en primär relation, och på vilka sätt det är okej att ha kärleksrelationer och sexuella relationer eller kontakter.

Med tiden kan relationens kontrakt eller överenskommelser behöva ändras. Kanske fungerade inte det som bestämdes först, eller så har nya behov uppstått. Eftersom en polyrelation strider mot många oskrivna regler är det viktigt att uttala vad som gäller för att det ska gå att vara trygg i relationen.

Hur kan man veta om man är polyamorös?

Det är bara du själv som kan avgöra om du är polyamorös, eftersom det handlar om förmågan att känna romantisk kärlek för flera personer samtidigt. Det är också ett sätt att identifiera dig själv.

Upplever du det som att du är polyamorös kan du definiera dig som det, svårare än så är det inte. Du behöver inte vilja leva i en polyrelation eller ha flera partners samtidigt för att vara polyamorös.

Hur många är polyamorösa? (i Sverige och i världen)

Eftersom det både i Sverige och i stora delar av världen finns en stark tvåsamhetsnorm är det svårt att veta hur många som egentligen är polyamorösa. Tvåsamhetsnormen innebär att det finns en väldigt stark förväntan på att man ska leva med en partner i taget, eller ibland en enda partner i hela livet.

Polygami kan vara förknippat med mycket fördomar och leda till stigmatisering. Det gör att det sannolikt finns många som är polyamorösa som trots allt lever i en monogam relation.

Många kan också dra sig för att svara att de är polyamorösa om de till exempel får en fråga om det i en undersökning, eftersom de lärt sig att det är fel att vara det. De här sakerna gör att det kan vara svårt att komma fram till hur många som är polyamorösa.

I en artikel i Expressen finns det uppgifter om att 2500 personer i Sverige lever i polyrelationer eller önskar att de gjorde det. Problemet med den siffran är dels att det är lite oklart hur den tagits fram och dels att det inte är nödvändigt att vilja leva i en polyrelation även om du är polyamorös.

Det finns motsvarande siffror från USA som säger att 4-5% av befolkningen lever i polyamorösa relationer, men då räknas alltså inte de som skulle önska att de levde i en polyrelation med.

Det är svårt att få fram siffror som anger hur många i världen som är polyamorösa. Hur många som väljer att identifiera sig som polyamorösa beror i stor utsträckning på hur tillåtande samhället de lever i är, och det påverkar också hur många som väljer att leva i en polyrelation. Ser man till siffrorna från Sverige och USA skulle ett par procent av världens befolkning vara polyamorös.

Alexandra Gustafsson

Jag är en av grundarna till Njutningsguiden.se och jag drivs av min omättbara hunger efter nya erfarenheter. Konstant nyfiken och lever efter mottot att livet är till för att njutas av.

Senaste inlägg