Vad är skillnaden mellan kön och genus?


Symboler för kön och genus

Visste du att ditt biologiska kön inte behöver vara samma kön som du identifierar dig med, och att genus och kön är två olika saker?

I takt med att vi ser en ökning av unga (och äldre) människor med könsdysfori i samhället, är det viktigt för oss närstående att förstå vad kön faktiskt är, vad genus är och hur man ger vård och stöd till personer som går igenom svåra period till följd av dysfori eller dylika problem.

Det finns dock ett stort antal personer som inte har särskilt bra koll på dessa saker, och många ungdomar vittnar om en stor okunskapen bland deras närstående.

I dagens inlägg ska vi därför förklara vad skillnaden mellan kön och genus är, så att fler kan få en uppfattning kring vad de olika termerna betyder och när man använder dem.

Huvudpoängen i korta drag

  • Kön kan vara ditt biologiska, juridiska eller sociala kön.
  • Det finns två biologiska kön, men flera könsidentiteter.
  • Genus innebär de förväntningar som vi har på manlig respektive kvinnlig, som normerna som ställs på könen.

Vad är kön?

Symboler för man och kvinna

Kön kan vara många olika saker, och beroende på vad man talar om kan termen användas på olika sätt. När man talar om kön kan man antingen mena det biologiska könet, eller det sociala könet – en könsidentitet.

Det biologiska könet är det som du blir tilldelad vid födseln – man eller kvinna. Det är det kön som du får baserat på dina könsdelar, och det som kommer att avgöra ditt juridiska kön. Men det kön som du blir tilldelad vid födseln behöver inte nödvändigtvis vara det kön som definierar dig. Ditt sociala kön, eller din könsidentitet, är det kön som du själv associerar dig med och det som du upplever att du själv har.

Kön är dessutom mer kroppsdelar eller termer på juridiska dokument. Kön behöver inte vara något som kan ses med ögonen, utan kan hellre vara det som du identifierar dig med. Det råder dock ibland delade meningar kring detta, speciellt när man talar om sammanhang där myndigheter är inblandade.

En person som kanske inte har en konventionell könsidentitet, utan istället identifierar sig som ickebinär (inte man eller kvinna) kommer i många fall att behöva ange ett juridiskt kön för att till exempel kunna få en identitetshandling. I dessa fall kommer det juridiska könet som anges att vara samma som personens biologiska kön.

Sammanfattningsvis kan man alltså dela in kön i olika kategorier:

Biologiskt kön

Det kön (man eller kvinna) som du tilldelades vid födseln. Behöver inte vara samma kön eller könsidentitet som du identifierar dig med idag.

Juridiskt kön

Det kön som anges på bland annat pass eller ID-handlingar. Det är i regel samma som ditt biologiska kön, om du inte genomfört könskorrigeringar och har ett annat kön än ditt biologiska.

Könsidentitet

Det kön som du identifierar dig med idag, och den könsidentitet som du själv anser dig ha oberoende av juridiskt och biologiskt kön.

Pronomen

Prideflagga med olika pronomen

En term som tenderar att höra till könsidentitet är pronomen, alltså de ord som vi använder istället för namn när vi refererar till andra personer.

Han, honom är det typiska pronomenet som används av personer som identifierar sig som man, medan hon, henne, är det pronomen som används för de som identifierar sig som kvinnor.

Men det finns även personer som använder pronomen hen, även om de identifierar sig som man eller kvinna.

Hen är ett pronomen som ofta används av ickebinära, alltså personer som inte identifierar sig som man eller kvinna. Det finns dessutom fler pronomen än hon, han och hen – som kan användas av personer som identifierar sig på helt andra sätt.

Idag är det vanligt att man skriver ut sina pronomen på exempelvis sociala medier, för att personer inte ska “felköna” (kalla dig vid fel pronomen) då det kan bidra till könsdysfori och ta ifrån en person dennes rätt till din egen identitet.

Vad är genus?

Genus är en tämligen komplex term som syftar till de sociala konstruktioner och normer som vi kopplar till kvinnor respektive mäns beteenden, sociala förmågor och handlingsmönster. Det är ett annat ord för socialt kön, som syftar till vad specificera som är manligt och vad som är kvinnligt.

Genusperspektivet är dock inte sammanhängande då dessa normer skiljer sig drastiskt över tidens gång. Det som ansågs vara manligt under till exempel 1800-talet, är i regel inte samma saker som anses vara manligt idag.

Man skulle kunna översätta genus till könsroller, och de sociala konstruktioner som definierar ett kön och de förväntningar som finns på det könet. Dessa sociala konstruktioner anses i regel vara skadliga för många, då de bygger upp orealistiska förväntningar på såväl män och kvinnor som personer med andra könsidentiteter.

Synen på manligt och kvinnligt som genus medfört, ligger även som grund till faktumet att samhället varit ojämställt under en lång tid. Det är förväntningar och normer som lagt värdegrund i olika kön och vad de kan åstadkomma, vad de får göra och vilket kön som är överlägset de andra.

På grund av detta har till exempel män under historiens gång fått ta mer plats i offentligt rum, medan kvinnan förväntas stanna hemma och ta hand om hus och barn.

Samhället idag är naturligtvis mer jämställt än det som beskrivs ovan, men de sociala konstruktioner och förväntningar som genusperspektivet medfört hänger fortfarande kvar, och är tydligt i många olika sammanhang.

Sammanfattningsvis kan man säga att genus är de normer och förväntningar som samhället har på de två biologiska könen, och vad som gör att vi uppfattar vissa saker som manliga, medan andra saker uppfattas som kvinnliga.

Genusnormer

Leksaker med blå och rosa bakgrund som representerar pojkigt och flickigt genus

En genusnorm innebär i korta drag hur människan förväntas bete sig beroende på sitt kön. Det finns de som menar att flickor ska bära rosa och leka med dockor, medan pojkar ska bära blått och leka med bilar eller actionfigurer. Dessa normer har funnits under en lång tid, men de har inte alltid sett likadana ut.

Förr i tiden var det till exempel vanligt att pojkar bar klänning, något som inte alls var socialt acceptabelt för några årtionden sedan. Genusnormer förändras konstant, och det som kan vara bra att veta om är att man inte behöver följa dessa normer eller överhuvudtaget relatera till dem.

Alla människor gör idag egna val och följer normer och trender som passar dem, och förlitar sig inte bara på vad som förväntas av dem.

Ett exempel på detta är inom modebranschen, där normerna ständigt ligger på gränsen för manligt och kvinnligt mode. Idag ser man normbrytande mönster som utmanar manliga respektive kvinnliga förväntningar, såväl inom modeindustrin som i det vanliga samhället.

Vad är skillnaden mellan kön och genus?

För att ge en övergripande bild av skillnaden mellan kön och genus kan man säga att kön är det biologiska, juridiska eller sociala könet som du blir tilldelad eller väljer själv. Det är din identitet, och det som speglar vem du är.

Det kan också vara det som inte alls definierar dig, utan bara något som du inte alls lägger vikt i. Genus däremot, är de sociala konstruktioner som samhället har och vad som definierar manliga och kvinnliga normer.

I takt med att samhället blir mer progressivt finns det allt mer att lära sig, speciellt kring könsroller och genusnormer. Om du är intresserad av att lära dig mer om genus finns det till och med högskolekurser att läsa, där du kan lära dig allt om hur genusperspektivet sett ut genom historien, och hur vi idag kan arbeta för att stärka personer som inte känner tillhörighet med de biologiska könen.

Vi hoppas att du lärt dig något nytt från dagens inlägg, och att du i framtiden kommer att ha lättare att skilja på kön och genus. Som vanligt påminner vi dessutom om att hålla dig uppdaterad här i bloggen för mer spännande fakta om samhälle, politik och allmänbildning.

Alexandra Gustafsson

Jag är en av grundarna till Njutningsguiden.se och jag drivs av min omättbara hunger efter nya erfarenheter. Konstant nyfiken och lever efter mottot att livet är till för att njutas av.

Senaste inlägg